APR Quotes

Quotes from Atluri Pitcheswara Rao short stories
APR quotes

అట్లూరి పిచ్చేశ్వరరావు తన రెండు దశాబ్దాల కాలంలో రాసిన దాదాపు పాతిక కధల సంపుటి నుంచి కొన్ని వాక్యాలని ఇలా పంచుకోవడం జరుగుతోంది. పంచుకోవడానికి కారణం ఆ కధలు, ఆ పాత్రలు అన్ని కాకపోయినా కొన్నైనా ఈ నాటికి వాటి ప్రాసంగికతను కోల్పోలేదని అవి ఈనాటి కి relevant అని అనుకోవడం వల్ల. అంతే కాదు… ఈ నాటి తెలుగు పాఠకులకి మళ్ళీ ఆయన రచనలని పరిచయం చేద్దామన్న ఆలోచన లోనుంచి పుట్టిన ఉద్దేశం ఇది.

అట్లూరి పిచ్చేశ్వరావు గురించి మరింత సమాచారం ఇక్కడుంది.
Thank you for visiting.

జీవచ్చవాలు ప్రచురణ కాలం కాని ఎందులో ప్రచురణకి నోచుకుందో తెలీదు కాని ‘దేశీ‘ వారి 1956 (?) ప్రచురణలో ఈ కధ వుంది.

1950ల కాలంలో అమెరికాలోని ఒక వేశ్యా మానవి కధ ఇది. గడవని నిన్న ఒక విరోధాభాస. నిన్న గతం కదా అంటే భూతకాలం. మరి గడవలేదంటాడేమిటి రచయిత?

My List Of “Top Ten Books”

That was the question before me.  Where do I begin?  That pestering question was around me  like a monsoon mosquito buzzing around. Why a mosquito you ask?  Why not a fly?  Fly does not bite though it could kill you.  When did it begin?  On 29th of August, some time around noon I think. We all affectionately call him TRS and apart from other things he is a voracious reader and he tagged me.  Where you say?  Facebook.  That’s where.  For the ”top ten books”.

There were others too.  But I am not mentioning here because here I am going talk about only the English books.

It is a great advantage to be born into a family of letters.  That is until someone comes and asks you for a list, like TRS does here, to list the “Top Ten”

Here is my first one in the series.

Physics for Entertainment.

Yep.  A non-fiction book.  Actually a set of two books.

 Yakov Perelman - Physics for Entertainment
Physics for Entertainment was published by Raduga from the former USSR.

This is the book that kindled in me a certain scientific temperament.  It helped me understand things better and equipped me with the right tools to understand life as it unravelled its secrets to me.

I tore off a page from one of my used rough note book, made a container out of it, and with the lighted candle, boiled water in that paper container!  That was just fantastic don’t you think?

Then I understood how this little bird you see in this picture constantly keeps dipping its head into the glass of water?! Like a perpetually thirsty bird!  I think a whole generation was inspired by this book.

Yakov Isidorovich Perelman was the author of this book.  It is unfortunate that this author died of starvation during the seize of Stalingard, by the Germans.

Yakov Perelmen - Physics for Entertainment
Author of many scientific books and editor of magazines including Nature

This book was translated into many Indian languages.  One of them was in Telugu నిత్యజీవితంలో భౌతికశాస్త్రం.  (nityajiivitaMlO bhautikasastram).

So there you are TRSthis is the first book in my “top ten list“.  I’ll try to post them as and when I find the time.

Gratitude Challenge – Day Five

It was again late in the evening and we were visiting Guntur.  I just heard about the new school there.  I do not remember if there was a power cut or some local problem.   We, that is I and a couple of boyhood friends, went visiting.  It was dark.  Some of the students were already sleeping on bed spreads laid on the mat.  *Maamma (మామ్మ – meaning granny in English ) was around.  This was sometime around 66 – 68.

I used to visit Tenali which happens to be mother’s native.  She was born there you see. I used to visit Tenali, Guntur during my holidays.  Had some real good fun there and again life taught me many lessons during those visits.

There was a call for me one evening from Ms. Devi, (to them anyway).  She is one of the founders of the school at Guntur I was referring to earlier. For me she was always Mangadevakka (మంగాదేవక్క – Manga Devi Akka meaning, sister Manga Devi).

Manga Devi
Dr Nannapaneni Manga Devi

I went to visit her in the morning.  Akka is always direct.  She told me that a publisher had approached her and wanted her to prepare a text book for the primary classes.  I have heard of this publisher and he is known for readers and supplementary books aimed at the primary classes.  Quite casually, she suggested me that I should write the book.  That was like a bolt from the blue. I do not know what gave her the idea that I could write a reader / text book for the primary classes.  I said, “I will think it over”.   That is one way of wriggling out of that unsavory condition.

I?  Writing or preparing an English primer?!  She did not relent, until I began.  Her refrain was always the same.  “It is there in your genes.  Do it.  You can do it”.  I yielded and I did, on a old Remington typewriter (I still have it) with her support, guidance and inputs and directions.  And the best part is, the publisher paid me for it.  That way it is Dr. Nannapaneni Manga Devi, the founder of  Sri Venkateswara Bala Kuteer, Guntur who made me write my first book , if I can call it a book.  Later I was visiting a lambadi farmers’ thanda in the interiors of Nalgonda district and I found that book there.  It reminded me of Mangadevakka.  If she hadn’t, perhaps I would never have .  Thank you Mangadevakka.  Thank you once again.

*mamma   by the way is Mangadevakka’s mother.

***

I later met him at Vijayawada. We had some common friends.  Tall and lanky guy.  With a certain rustic charm about him. Even today he reminds me of a farmer who is more comfortable in a farm tending to his cattle and farming.  A rustic villager who enjoys reading a poem when he has the time.  With quite a sharp wit and a heart full of love.  With boundless energy. I do not know what he saw in me but he felt I should write.  That my writings should help the younger generation. This was almost a decade ago.  Without his relentless perusal, my columns wouldn’t have appeared in Andhrajyothy‘ s weekly supplement Diksuchi  that used to come out in the form of a pull out magazine, in those days.  Now it is part of a broad sheet.

I believe it is the first time in the annals of Telugu magazine publishing a two page colored spread out was out-sourced to a single columnist.  That column was ePadam. (ఇ పదం)  At the same time I had to also contribute to an other column and that was Career Corner .  Again in the same diksuchi ( దిక్సూచి).  Those two columns appeared for a few years and ran into couple of hundreds.  The editor then was K Ramachandra Murthy and it was Kiran G  who was looking after “Diksuchi“. Katta Sekhar Reddy   who is the CEO  of  Namaste Telangana  now was then with Andhrajyothy.  Thank you all friends.

And this gent did not leave me there.  Along with his wife (I truly believe she was brought into this world just for him) he appeared at my home one morning with a basketful of vegetables.  They went into my kitchen and began to cook.  All the time they made sure I was with them and giving me instructions on how to go about cooking those veggies. I had noting to do and I was helping them with an open mouth and trying to absorb what was happening around me.  You know what?

That morning they went to the Erragadda Ryot Bazaar and bought all those vegetables just for me as if they had nothing else to do.  They have two beautiful daughters who need her attention.  He had an important job and is in a responsible position with a major Telugu news publishing entity,  Andhrajyothy.  But still they made enough time to take care of my health and want me to live longer.  Oh my what a great couple!  Gratitude  you say!

Ramineni Srikrishna Prasad_AnilAtluri
Ramineni Srikrishna Prasad

I began this with “I later met him at Vijayawada.”  Actually, we met at Madras, when he was still a student at the SV University.  He visited our book store then. We did not know then but we remember now, the where and how and the who of it.  Thank you KP, thank you for everything.   Gratitude you say!

***
Five, ten, fifteen, twenty, twenty five and then you lose count.   They were willing to pay in advance to book a copy.  It was just a weekly magazine. Not a book, not a novel of fiction. Why was that?  It was a serial that was appearing.  That had the whole Telugu reading world in its grip.   Needless to say he had changed the commercial dynamics of the Telugu publishing industry.  I know of publishers who offered him blank checks.  He went on to create history whichever portal he had entered.

He was contributing to The Hindu, the largest circulated English daily newspaper  in South India and the only Indian English news daily that was publishing simultaneously from different places in India.  He was a regular columnist in that daily and his column was reaching a few million readers especially students and their parents.

I used to follow his column and one day I found something inconsistent with the style of his narration.  I emailed him with my opinion and suggestion. He called back.  He was planning to publish that column as a book and he enquired if  if I would be interested in doing the job.  I had my hesitations. I said I will try. He couriered me the complete script.  I took my time.  Did a few chapters and emailed it to him. I was damned sure he was not going to call back and that was that.

One fine morning he calls me to inform that the whole work I had sent had been forwarded to the publisher.  I said, “No you shouldn’t be doing it. You should have someone else to go through the copy”.  He said, “I liked what you did Anil garu. It must have reached the printer by this time and they most probably are printing it.  Please tell me how much I should pay you.”  I did not know what to say.  It was not money, it was not fame that I was seeking then.  I wanted a break from the enormous stressful situation that I was in, living 24/7 with a terminal patient at home.  I said, “No, I am not accepting any money”.  He was equally emphatic, “I do not accept anything free”.  Then he found a solution.  He would gift me a set of his books. We made a deal and I was happy about it.

One more surprise was in store for me.

He acknowledged my services.  In fact he added something in there which I felt I did not deserve and I changed it to read as it appears in that book today.  He is none other than Yandamoori Veerendranath, the playwright, the master story teller, the author, the film director, the Chartered Accountant and …

Yandamoori Veerendranath
Yandamoori Veerendranath

Thank you Yandamoori garu.

Note:  This is the fifth and the final part of the Gratitude Challenge (Day Five).  This is a post that I posted on my Facebook wall and I felt that confining it to that SMN is not right and that it should reach out to more people.  That is why you see it here.Well, I guess that sort of sums up for the day five and it is over.  You will not be burdened to follow because this stops here.  Thank you being here.

Gratitude Challenge – Day Three

All I remember now is that I wanted to watch the  movie Arangetram directed by K Balachander. It was being screened in Krishnaveni theatre at that time.  Sometime around ’72.

Remember those good old taxis of Madras?  Amby (Amabassador car for the uninitiated), Fiats and an Austin here and there along with a few standard Heralds were plying as taxis then on the roads of Madras.  One fateful evening, way back in the 70’s, I had my usual cuppa tea at Hameediya Hotel and Bakery, acorss our book store and was crossing the famous Pondy Bazaar, (I read somewehre online in the past few hours, it is Asia’s busiest retail market with lakhs and lakhs of footfalls) to reach our store the other side.  There was a cyclist and a fiat taxi to my right and the cyclist was a middle aged man.  To cut to chase, I wanted the cyclist to avoid the taxi and thus it so happened that the left rear tyre of the taxi ran over the big toe of my right foot.  Well, I did not fall or anything, but with that bleeding toe trailing a stream of blood, I crossed half the lane and entered the other lane. That is when they noticed that I was leaving a trail of blood across the road.  They were Muhammad Ali of Taj Watch Co, our neighbor and, Taji Prasad – popular for his sports column in Andhrajyothi weekly, who was chatting with my mother.  Before they could reach me I reached the store and sat down on front extension.  Needless to say, there was a lot of commotion all around.  It was Taji Prasad, who very gently as if I was a piece of Waterford Crystal Glassware, bodily lifted me and placed me in a taxi that rushed to pick me up from the taxi stand around the corner.  Obviously, the mother and son duo were popular.

But that is not the what I want to share with you all.  It is Taji Prasad and his love and affection towards me, that I want to share.  It  still drenches me when we meet and the meets are quite rare now a days.  In spite of time and distance he is still there in my thoughts.  That warm touch, it radiates a certain energy and that fills oneself to the brim and at times overflows.  Gratitude, you say?

అట్లూరి పుండరీకాక్షయ్య

He is younger than my father.  I still call him peda naanna (పెద నాన్న).  A unique way to relate to a paternal uncle, a father’s elder brother.  It was my “peda naanna” that my father in his last minutes wished us to take him to.  We did, but then it was too late.  It was my ‘peda naanna’ again who sat next to me and made me do all those things that help the soul “rest peacefully”.  Again it was my “peda naanna” who insisted on me going through all those rituals when my mother passed away. He is Atluri Pundarikakshiah    It so happens that today is his birthday. He was always there and he would be always there.  Gratitude you say.

Dr Ramana V Dandamudi
Dr Ramana V Dandamudi

There are doctors and doctors and many doctors and there are those who charge that they simply are out of one’s reach.  There are some who are always there as if they they are born to be with you when you need them the most.  In Andhra Pradesh and Telangana there are a few kids and their parents who are alive today because he made sure that they would fight and win the toughest battle against a disease that is at times terminal.  Some of these kids were looking into its eyes and this doctor *Ramana was right there next to them and gave them a great life to live and spread happiness around.  There are times when I saw him give them his undivided professional attention, offer his expertise, medicines and I know of instances where he parted with money too when the patient couldn’t afford to..you know what.  And he allowed me to be a part of some great things he did to those patients and the families around.  Gratitude you said.

Thank you that is all for today.

Note:  This is the third part of the Gratitude Challenge (Day Three).  This is a post that I posted on my Facebook wall and I felt that confining it to that SMN is not right and that it should reach out to more people.  That is why you see it here.Well, I guess that sort of sums up for the day three.  It’s been hectic and two more days to go.

* Dr Ramana, offers his expertise at Little Stars Children’s Hospital, Plot No 30, Nagarjuna Hills, Near Brisah, Panjagutta, Hyderabad – 500082 .  Ph:  +(91)-40-6666 2345, +(91)-95050 78600

Gratitude Challenge – Day Two

                                        The heart has no wrinkles

1 –  “No, I can’t let him go” she said. “He’ll be with us for as long as he wants to.”  That’s what Ellen Sharma, the founder of Children’s Garden School, Madras, said when she was approached by my relatives when they wanted to remove me from the school and take me with them.  This happened when my father passed away and I was alone with my mother.  That’s where I learnt a whole lot more about life.

Ellen Sharma Children's Garden School
Founder Member Children’s Garden School


Ellen Sharma
, how can I forget her?  How can I forget V. N Sharma her husband who always had a smile on his face and used to borrow books from my dad’s library? And it was such a pleasure to run those errands carrying those books back and forth!! Gratitude! Yes, if that is the word.

2 –  They used to call it “Erra Meda” ( ఎర్ర మేడ – Red Building).  The evening turned to night.  I was sitting there in a corner when he walked in and the hall erupted with noise.  It was my cousins chirping and they all ran towards him.  With a large smile, he pulled out a fistful of coins from his trousers and dropped them into every open palm spread out before him.  Well, he is their father.  Something was just about to crack into a billion pieces and began to ache within me.  That’s when he came towards me, caught me by my hand, opened my palm and dropped the coins he had saved for me.  He looked into my eyes and I looked back into those kind eyes that were full of love, warmth and they were smiling.

Tripuraneni Gokulchnad - litterateur
Tripuraneni Gokulchand

He is Tripuraneni Gokulchand, this world does not know much about, perhaps that is the way he wanted to be, though I wonder.  He is the youngest son of  KavirajuTripuraneni Ramaswamy.  My mother is Atluri Chouda Rani. She is his younger sister.  And thus I am his nephew.  Gratitude did you say?

3 – It was sometime around 70 or 71.  I was home and the postman delivered me a small brown paper parcel.  It came by registered post.  Brown paper covered all the sides.  The twine thread with a perfect knot to a side and trimmed with just enough to hold between your fingers, held the cover in place. The postage stamps were at the top right corner.  Our address written in perfect handwriting, almost like caligraphy, perfectly placed at the center of the packet.  So was the from address.  Lower left corner of the packet.  I did not have the heart to tear it open but I did.  I took a pair of scissors and cut it open from one side.  Gently pulled out the contents.  There is an other layer of newspaper.  This too is neatly folded around the content which was rectangular in shape and slightly hard.  Opend the flaps of the newspaper from one side and in lay a book.  Beautifully wrapped up in a thick tissue paper, what we call butter paper.  It is translucent, enough to help you make out the title of the book.

Chalasani Prasada Rao, a caricature R K Laxman
Chalasani Prasada Rao – a caricature by R K Laxman

It is “kathalu kaakarakayalu” (కథలు కాకరకాయలు – Ed -1968).  A short story collection by Chalasani Prasada Rao. I did not know who he was.  I turned over the pages.  I found the following words “keerthisEshu’DuAtluri Pitcheswara Rao ki”  (“కీర్తిశేషు ‘డు‘ ” అట్లూరి పిచ్చేశ్వరరావు కి).   I met him a few years later and came to know that he was the editor, magazines Eenadu.  What I couldn’t comprehend then was why would anyone that too a stranger dedicate a book to my father and ?!  Gratitude did you say?

Note:  This is the second part of the Gratitude Challenge Day TwoThis is a post that I posted on my Facebook wall and I felt that confining it to that SMN is not right and that it should reach out to more people.  That is why you see it here. 

Why do Indians feel proud about preferring English over their mother tongues?

It is the same with me too..I love my Telugu an other Indian language but that doesn't mean I hate the other languages..we use English primarily to conduct our business..

Answer by TR Santhanakrishnan:

Duh!  We don't.
I speak English to communicate with the world and do business with the world.
The most delightful moments in my life involve speaking in Tamil.  Trust me.

View Answer on Quora

ePADAM


ePADAM

This week 07-11-05 ePADAM carried ‘orthography’ under the etymology. The best thing about this week’s ePADAM is that almost all the topics had something or other to do with COMMUNICATION whether verbal or non verbal. Kind of gives a nice feeling. But for the very first letter of criticism (?) that commented on the ambiguity of some of the topics in the column there generally appears to be some sort of acceptance(!). The response from the kids is good. We did publish the names of some of the readers who did send across their answers for various small ‘do it’ I gave them. Nice feeling again. Am able to prod those minds that are way back in the rural , ‘upmarket‘ country that is a NO, NO for the business/commercial enterprises who translate everything into a earn-able rupee and that which is not is not their potential territory. How very unfortunate. I want these minds way back in the rows of the schools away from these BHAGYANAGAR’s to fight out and come and join these ranks here and improve themselves and help enjoy a better life. Hope there is at least one mind out there which had learned something from my ePADAM and one individual who has learnt to live a better life helping herself from LifeSkills.

ePADAM & Softskills

ePADAM

At last ePADAM has reached many hamlets and villages and the folks away from the cities and the urban and semi-urban readers. Now there are a few out there who are reaching out for their writing instruments, pulling out their pencils,pens and erasers and post cards and envelopes their hard earned money to pay for the postage to mail their impressions and needs. That gives such a wonderful feeling. There are those kids out there who would be looking forward to my ePADAM and trying to figure out the answers and learn hopefully in the process and build up their English vocabulary and hopefully would use it to improve their own self and the society at large. WHOOPS..WHOA..what a feeling of exultation and accomplishment.

Those few who knew me called up to inform that the page layout, the design, the content had been presented in a nice way and appreciated it.

CAREER CORNER (Soft Skills)

This too had reached them but then wonder how many of them would come back for the reviews.

Those that read did like it. The language, the style of narration, presentation they liked it. Perhaps it would be difficult to keep them impressed for there is much that is expected.

But then it is a must that the management and the editorial team at Andhrajyothy be thanked and the EDUCATION desk team , Kiran, Umesh, Karunakar and especially Gopi who have given their best to see that the columns presented well. Thank you friends!