Gopichand Tripuraneni


Tripuraneni Gopichand

(8th Sep 1910 – 2nd Nov 1962 )